pH mínus 40 kg

Hmotnosť: 40 kg
Kód produktu: 801005 

UPOZORNENIE!!! Produkt môžu zakúpiť iba oprávnené osoby, ktoré budú informované o podmienkach nakladania s uvedenými prekurzormi výbušnín podliehajúcich obmedzeniam.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 1 – 20).  

Na základe tohto je potrebné vyplniť prehlásenie o konkrétnom použití prekurzoru výbušnín podliehajúcich obmedzeniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1148i. 

Prehlásenie nájdete v v dokumentoch a odovzdáte nám ho pri osobnom odbere produktu.

Tekutý prípravok na zníženie pH vody v bazénoch

Použitie:

Pre zníženie hodnoty pH o 0,1 jednotky je treba pridať približne 0,1 litra prostriedku, na každých 10m3 vody v bazéne.

Upozornenie:

Dobre si preštudujte návod na použitie a bezpečnostné pokyny.
Nebezpečenstvo. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárská pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dá ich vyberte. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.

LEN OSOBNÝ ODBER!!!

Podobné produkty

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho počítača. Viac informácií

Zadajte hľadaný výraz